THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

Thủ tục đăng ký tên miền

Tên miền:..............................................................

Số năm đăng ký:................................................

Đối  với chủ thể là cá nhân

Họ tên /tuổi/ giới tính :

Số CMTND (số, nơi cấp, ngày cấp):.....................

Địa chỉ liên hệ ( bắt buộc) :....................................

Số điện thoại :.........................................................

Số Fax (nếu có):.....................................................

Email liên hệ( bắt buộc):......................................

Đối với chủ thể là tổ chức

Tên công ty:..........................................................

Mã số thuế:...........................................................

Địa chỉ liên hệ:....................................................

Số điện thoại / Fax:...............................................

Email (bắt buộc):.................................................

Chủ thể đăng ký tên miền cam kết thực hiện:

1.      Chịu trách nhiệm tuyệt đối với mọi thông tin đã cung cấp, sử dụng tên miền theo đúng Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Bộ TT&TT.

2.      Chủ động nộp phí duy trì tên miền trước khi hết thời hạn sử dụng và tự chịu trách nhiệm với mọi tổn thất phát sinh khi tên miền ngừng hoạt động hoặc bị mất do không đóng phí gia hạn.

3.      Khi có thay đổi về các thông tin: địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại, số fax,… phải nộp ngay “Bản khai thay đổi tên miền” về nhà đăng ký tên miền Công ty cổ phần phát triển thương mại và đầu tư Trường Giang và tự chịu trách nhiệm với mọi tổn thất phát sinh do chủ thể đăng ký không khai báo hoặc chậm khai báo thông tin liên hệ dẫn đến mất tên miền…

…….. , ngày … tháng …. năm 20…

Xác nhận của chủ thể đăng ký tên miền

(Ký và ghi rõ họ tên)

trái
  • http://www.matbao.net/
  • http://facebook.com/
  • https://www.google.com.vn/
phải